top of page

Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ Kişisel verilerin işlenmesinde, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") kapsamında Karden İnşaat A.Ş ("Karden") olarak veri sorumlusu sıfatıyla Kanun'un "Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10. maddesi uyarınca açıklamalarımız aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. 1- Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amacı Karden, sizlere ait kimlik bilgileri, mesleki bilgiler, iletişim bilgileri, hizmet tercihi, beğeni, müşteri işlem, hukuki işlem, lokasyon, kamera, ses kayıtları ve iletişim formunda yer alan "diğer" başlıklı maddede toplanan bilgiler olarak ve KVKK’nın 5/2(a) maddesinde belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi, KVKK’nın 5/2(c) maddesinde belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması, KVKK’nın 5/2(ç) maddesinde belirtilen Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi, KVKK’nın 5/2(d) maddesinde belirtilen ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, KVKK’nın 5/2(e) maddesinde belirtilen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve 5/2(f) maddesi uyarınca İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak; • İlgi duymuş olduğunuz projelere ilişkin ürün ve hizmetler hakkında sizlere bilgi sağlamak, • İşbu ürün ve hizmetlerden sizin faydalanmanızı sağlamak için bilgileriniz doğrultusunda çalışma yapmak, • Karden tarafından sunulan ürün ve hizmetleri sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirmek suretiyle önerilerde bulunmak, • Karden ve Karden ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğini temin etmek, • Karden'in ticari ve iş stratejilerini belirlemek ve izinli pazarlama faaliyetini yürütmek, amaçlarıyla işlenmekte ve paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz, yukarıda belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi ve kanundan doğan yükümlülüklerine yerine getirilmesi amacıyla gerektiği ölçüde ve bu amaçlarla sınırlı olmak üzere Karden'in hizmet almakta olduğu taraflar, tedarikçiler, iş ortakları, proje ortakları, kamu kurum ve kuruluşları ve diğer özel hukuk tüzel kişilikleri ile, KVKK'nın izin verdiği kapsamla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. Ayrıca, şirket politikası, iç denetim, risk yönetimi, raporlama ve yukarıdaki amaçlar doğrultusunda kanun ve sair mevzuattan doğan yükümlülüklerininin yerine getirilebilmesi amacıyla Karden'in Türkiye Cumhuriyeti'nde faaliyet gösterdiği şirketleri ile hak ve menfaatlerinin savunulmasının gerektirdiği hallerde Karden'i temsil eden avukatlar ve noterler,denetçiler, danışmanlar ile diğer resmi kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilmektedir. 2- Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, Karden tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı bilgilendirmede bulunularak, gerekmesi halinde açık rızaları alınarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir. Kişisel verileriniz, KVKK m. 5/2 altında yer alan aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmekte ve yukarıda yer alan kişi ve kurumlarla paylaşılmaktadır: a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi b) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması c) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. d) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması e) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 3- Kişisel Verilerin Saklanma Süresi Kişisel verileriniz, ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerince saklanacak olup başkaca bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, uluslararası kanun veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz ve sonrasında KVKK m.7'deki düzenlemeye uygun olarak silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir. 4- Kişisel Verilerin Güvenliği Kişisel verileriniz, işlendikleri ve saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla, bildirilen amaç ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerektiğinde şifrelenerek, sadece yetkilendirilmiş kişilerin erişebileceği şekilde ve gerekli diğer tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenmekte ve saklanmaktadır. 5- KVKK’nın 11. Maddesi Gereği Haklarınız ve İrtibat Bilgilerimiz KVKK m.11 uyarınca, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme hakkına sahipsiniz. Kişisel Verileriniz hakkında daha detaylı bilgiye ve aynı zamanda bilgi edinme başvuru formuna Şirketimizin http://www.kardeninsaat.com.tr adresli internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Veri Sorumlusu: Karden İnşaat A.Ş Büyükçekmece Vergi Dairesi / 5230564329 Adres: Zafer Mahallesi 185. Sk. Self İstanbul Sit. A Blok Apt. No: 7 -9AA Esenyurt/İstanbul Tel : +90 212 872 77 00 İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil No: 611253-0 MERSİS No: 0523056432900010

bottom of page